Rejestry GMO

UWAGA - rejestry archiwalne, nie uaktualniane od 20015 r.

Aktualne rejestry znajdują się tutaj: http://gmo.mos.gov.pl/Public/Registers

Rejestry GMM i GMO Ministra Środowiska są jawne i publicznie dostępne dla każdego przez przeglądarkę internetową i stronę WWW. Prowadzi to do tego, że każdy obywatel naszego kraju, zgodnie z ustawą o GMM i GMO i ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko, ma prawo do wglądu w podstawowe informacje, dotyczące postępowań o wydanie zgód i zezwoleń na prace z GMO. Szczególnie przydatne informacje mogą znaleźć pracownicy Inspekcji, które w swoich kompetencjach mają kontrolę prac z GMM i GMO, oraz pracownicy administracji niższego szczebla, który na mocy ustawy o GMM i GMO mogą brać udział w procesie podejmowania decyzji.

Aby przeglądać rejestr w podstawowym zakresie nie jest wymagane logowanie, ani wcześniejsza rejestracja.

Wgląd do rejestru jest zwolniony z opłat.


Opinie społeczne w sprawach GMM i GMO można kierować pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) lub ustnie do protokołu do Departamentu Ochrony Przyrody, Ministerstwa Środowiska,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pok. 382 lub e-mailem gmo@mos.gov.pl
w terminie 21 dni od dnia upublicznienia wniosku.

© Ministerstwo Środowiska 2007-2015