Rejestry GMO

Zgodnie z art. 34, 40, 50, 56 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 z późniejszymi zmianami) Minister Środowiska ma obowiązek prowadzić publiczne rejestry GMM i GMO.

Rejestry GMM i GMO Ministra Środowiska są jawne i publicznie dostępne dla każdego przez przeglądarkę internetową i stronę WWW http://gmo.mos.gov.pl. Prowadzi to do tego, że każdy obywatel naszego kraju, zgodnie z ustawą o GMO i ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie i udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach odziaływania na środowisko, ma prawo do wglądu w podstawowe informacje, dotyczące postępowań o wydanie zgód i zezwoleń na prace z GMO. Szczególnie przydatne informacje mogą znaleźć pracownicy Inspekcji, które w swoich kompetencjach mają kontrolę prac z GMM i GMO, oraz pracownicy administracji niższego szczebla, który na mocy ustawy o GMM i GMO mogą brać udział w procesie podejmowania decyzji.

Lista rejestrów GMM i GMO

Aby przeglądać rejestr w podstawowym zakresie nie jest wymagane logowanie, ani wcześniejsza rejestracja.

Wgląd do rejestru jest zwolniony z opłat.


Opinie społeczne w sprawach GMM i GMO można kierować pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) lub ustnie do protokołu do Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Ministerstwa Środowiska,
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pok. 382 lub e-mailem gmo@mos.gov.pl
w terminie 21 dni od dnia upublicznienia wniosku.

© Ministerstwo Środowiska 2007-2015